Fugeskum All Sea­son 600ml

Soudal

Beskrivelse: Soudafoam Comfort All Season er et 1-komponent, selvekspanderende, klart til bruk polyuretan skum, med patentert påføringsadapter som gjør flasken gjenbrukbar inntil 6 uker etter 1.

Produktnummer: 124131 El-nummer: 1805150 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse


 

Beskriv­else: Soudafoam Com­fort All Sea­son er et 1-kom­po­nent, selvekspan­derende, klart til bruk polyure­tan skum, med paten­tert påføringsadapter som gjør flasken gjen­bruk­bar inntil 6 uker etter 1. gangs bruk. Pro­duk­tet har blitt utviklet for påføring ved tem­per­a­tur­er helt ned til -10°C
Karak­ter­is­ti­ka:
Ypperlig kle­beevne på de fleste under­lag (unntatt Teflon, PE og PP)
Høy varme- og lydis­o­lasjon
Svært god fylleevne
Utmer­ket mon­ter­ingska­p­a­sitet
Utmer­ket sta­bilitet (ingen krymp­ing eller etterutvidelse)
Fall­er ikke sam­men før herd­ing
Kan påføres ned til -10°C
Gjen­bruk­bar inntil 6 uker etter 1. gangs bruk
| Anven­delsesom­råder:
Instal­lasjon av vin­dus- og dørkarmer
Fylling av hul­rom
Tet­ting av alle åpninger i takkon­struk­sjon­er
Skaper en lydtett skjerm
Mon­ter­ing og tet­ting av vin­dus- og dørkarmer
Skjøter av iso­lasjon­s­ma­te­ri­aler og takkon­struk­sjon­er
Opp­byg­ging av lydtett lag
Bedre varmeiso­ler­ing i kjølesys­te­mer