Om oss

VIX AS' hovedkontor, eksteriør.

VIX AS

Etter en for­sik­tig start i 2007, har vi med vårt verk­tøykon­sept, vokst frem som en naturlig samar­bei­dspart­ner for proff­markedet.

Gjen­nom tett samar­beid med våre kun­der avk­lar­er vi markeds­be­hovene til slut­tkun­dene, deretter knyt­ter vi til oss solide leverandør­er med gode merke­var­er som skaper tryg­ghet for kvalitet i hele verdik­je­den.

I våre lyse og triv­elige lokaler i Fredrik­stad har vi hele vårt brede sor­ti­ment på lager og vi job­ber kon­tin­uerlig med å opti­malis­ere og fornye vårt pro­duk­t­spek­ter.

Med oss som samar­bei­dspart­ner skal du aldri savne lojalitet, ser­vice, pos­i­tivitet eller engas­je­ment!

Når kvalitet og sor­ti­ment teller!