Fix All poly­mer­lim grå

Soudal

Forsegling og liming i bygnings- og konstruksjons-industrien.

Produktnummer: 115267 El-nummer: 1805101 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

 

Forsegling og lim­ing i bygn­ings- og kon­struk­sjons-indus­trien. Mot sop­p­dan­nelse i san­itære områder som kjøkken og bad. Lim­ing av vibr­erende kon­struk­sjon­er. Fix All High Tack er et tilsvarende pro­dukt som Fix All, men med lang større pre­stan­da på umid­del­bar ved­heft og lim­styrke. Fuge­massen er basert på MS-Poly­mer. Pro­duk­tet for større og tyn­gre kon­struk­sjon­er. Til­fredsstiller kravene til GEV EMICODE EC1plus(very low emis­sions)

  • Over­mal­bar (Det anbe­fales en forhånd­stest før bruk, grun­net det store utval­get av mal­ing og lakk som finnes i markedet)
  • Tem­per­aturbe­standighet i herdet tilsa­tand -40°C - +90°C
  • Tåler frost i uåp­net til­stand
  • Herde­ti­den er avhengig av fugens tykkelse, fuk­tighet, tem­per­atur og over­flate. I ideelle forhold (20°C / 60%RH), 2-3mm i løpet av 24t