Fasade­tape

Soudal

Soudatape Facade er en holdbar tape for universal bruk på bygningens klimaskall / bygningskropp.

Produktnummer: SOUDATAPE FACADE El-nummer: 1800219 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Sou­dat­ape Facade er en hold­bar tape for uni­ver­sal bruk på bygnin­gens kli­maskall / bygn­ingskropp. Sou­dat­ape Facade er ideell for per­ma­nent luft­tett forsegling av sam­men­føyninger mel­lom trekon­struk­sjon­er med hveran­dre og forbindelser med tilstø­tende glat­te flater som vin­duer og/eller gjen­nom­føringer. Sou­dat­ape Facade er også egnet for luft­tett forsegling av over­lap­pende vin­dsper­rer og andre mem­bran­er bak kled­ning.
Karak­ter­is­tikk:
Innvendig og utvendig app­likasjon
Dampg­jen­nomtren­gelig
Løsemid­del­fri klebende lag med høy tack og veldig god aldrings­be­standighet
Over­legen ved­heft til de fleste van­lige ikke min­er­al­sk bygn­ings­ma­te­ri­aler slik som foli­er, non­wo­ven mate­ri­aler, tre, alu­mini­um og PVC
God tem­per­aturbe­standighet
Veldig god fuk­tighetsmot­stand
Vær- og UV-bestandig for 3 måned­er