Power Adhesives

Power Adhesives

Pow­er Adhe­sives, Europas ledende smelte­lim spe­sial­ist, tilbyr det største utval­get av lim­staver og limp­is­tol­er av høy kvalitet i ver­den. Pow­er Adhe­sives pro­duk­ter selges under merke­navn TEC ™ og TECBOND ®. Utvikling og pro­duk­sjon foregår i mod­erne fab­rikklokaler rett uten­for Lon­don.

Avansert teknolo­gi ved våre mod­erne britiske pro­duk­sjon­san­legg gjør det mulig for oss å oppret­tholde det høye kvalitet­snivået som har blitt kjen­neteg­net for TEC ™ og TECBOND ® pro­duk­ter. Et kon­tin­uerlig pro­gram for forskn­ing og utvikling sikr­er at TEC ™ limp­is­tol­er og TECBOND ® smelte­lim fort­set­ter å møte indus­triens stadig skif­tende behov. Høye invester­ingsnivåer, ‘state of the art’ pro­duk­sjon­s­me­toder og engas­jert ansat­te er fun­da­mentet Pow­er Adhe­sives har bygget sin posisjon som marked­sled­er på.

I over før­ti år har Pow­er Ade­sives utviklet, pro­dusert og markeds­ført smeltepro­duk­ter som limp­is­tol­er og lim­staver. Gjen­nom disse årene har Pow­er Adhe­sives tileg­net seg unik kom­petanse innen sitt fagfelt. Og de tilbyr i dag smelte­lim til utal­lige yrkesgrup­per og fagfelt.

Viser alle 11 resultater

Viser alle 11 resultater