Kip

Kip

Tape for indus­tri og bygg

KIP sin tape kjen­neteg­nes av deres utmerkede ved­heft og høye rive­mot­stand. Tapen tåler høye tem­per­a­tur­er og kan brukes til en lang rekke indus­trielle anven­delser.

Kip GmbH ble 100% dat­tersel­skap av Shur­tape® Tech­nolo­gies LLC i 2000. Denne nære alliansen var det neste logiske trin­net i et tiår langt part­ner­skap og har ytterligere styr­ket oss innen forskn­ing, utvikling og pro­duk­sjon. Gjen­nom mange års samar­beid med vår amerikanske fam­i­liebedrift Shur­tape, kan vi til­by spe­sielle løs­ninger som støt­ter både mod­erne pro­duk­sjon­spros­ess­er så vel som klas­sisk reparasjons- og byggear­beid.

Vi design­er, utvikler og kon­struer­er tapen vår for å opp­fylle de høyeste stan­dard­er. Vårt amerikanske eier, Shur­tape Tech­nolo­gies LLC, er en indus­trile­dende pro­dusent av tape-pro­duk­ter med hov­ed­kon­tor i North Car­oli­na. I til­legg er vi en glob­al led­er med investeringer i flere land på fire kon­ti­nen­ter – inklud­ert et pro­duk­sjons- og pros­esser­ingsan­legg i Tysk­land, Mex­i­co, Peru, De forente ara­biske emi­rater og Kina.
Vi ser vidt og bredt etter muligheter – fra glob­al vekst til utvidelse av vårt tilbud. Vi lykkes for­di vi er opp­tatt av å oppret­tholde langsik­tige forhold basert på god kun­de­ser­vice. I til­legg til kun­de­ser­vice, står vi for pålitelig kvalitet, pålitelig ytelse og punk­tlig lev­er­ing.

Viser alle 5 resultater

Viser alle 5 resultater